Algemene Voorwaarden, cookie-privacy policy

Ondernemingsgegevens
Modi Group BV
Wijnen Appermont
Olmenstraat 7, 3500 Hasselt
info@wijnenappermont.be , tel: 011-283434
ON: BE 0789.279.892
met winkel in de Olmenstraat 7, 3500 Hasselt


Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van Wijnen Appermont biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Wijnen Appermont moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Wijnen Appermont aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Wijnen Appermont niet. Wijnen Appermont is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Wijnen Appermont is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Wijnen Appermont. Wijnen Appermont kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen
Bij een online bestelling krijgt de Klant een bevestiging dat “een order” werd ontvangen. De overeenkomst tussen Wijnen Appermont en de Klant komt slechts tot stand nadat Wijnen Appermont deze bestelling expliciet bevestigt via e-mail (hierna de “Orderbevestiging” genoemd). In de Orderbevestiging ontvangt de Klant een samenvatting van de bestelling en een overzicht van de Algemene Voorwaarden. Wijnen Appermont behoudt zich steeds het recht voor om – zonder opgave van redenen – bestellingen te weigeren.

Wijnen Appermont is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. Annulering van een bestelling nadat deze is verstuurd, moet gebeuren in overeenstemming met de procedure voor herroeping, zoals voorzien in artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden. Indien de Klant zijn bestelling wil annuleren, dient hij onmiddellijk contact op te nemen met Wijnen Appermont bij middel van telefoon op 011-283434 of per e-mail info@wijnenappermont.be .

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
Na expliciete bevestiging van het order via “Orderbevestiging” wordt het order samengesteld. Klant heeft keuze uit afhalen of verzending via een externe koerier. De kosten van verzending staan vermeld op de orderbevestiging. De goederen worden binnen 7 werkdagen klaargezet en verzonden behoudens onvoorziene omstandigheden die een vertraging veroorzaken. Klant krijgt een bevestiging via email. Bij verzending gelden verder de procedures van de koerier. Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België. Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. De leveringstermijn op offertes, bestellingen en Orderbevestigingen, zijn steeds indicatief en geen essentieel bestanddeel van de verplichtingen van Wijnen Appermont t.o.v. de Klant. Overschrijding van de gecommuniceerde leveringstermijn kan nooit aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding noch tot de ontbinding van de koop tussen Wijnen Appermont en de Klant. Wijnen Appermont kan in ieder geval nooit aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen veroorzaakt door de Klant of derden. Wijzigingen in de bestelling hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Wijnen Appermont. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Wijnen Appermont was geboden.
- Afhaling: Indien je komt afhalen kan je steeds terecht tijdens de openingsuren die je onderaan op de website vindt. Wanneer je online betaalt hebt houden we je bestelling maximaal 6 maanden na orderbevestiging op de kant voor afhaling. Je krijgt van ons maximaal twee herinneringsmails. Indien je niet in die periode bent komen afhalen beschouwen we je order als “geleverd”.
- Levering: Nadat je order werd “bevestigd” wordt het order klaar gemaakt. Zodra dit gebeurd is schakelen we de externe koerier in die de dag daarna komt ophalen om uit te leveren. Reken op 5 werkdagen tussen orderbevestiging en de dag dat de goederen worden aangeboden. Uiteraard kan het soms sneller gaan, of bij externe omstandigheden waarop we controle hebben kan het wat trager gaan. Indien je vragen hebt kan je steeds terecht via info@wijnenappermont.be of op telefoon 011-28 34 34. Wanneer de koerier niemand aantreft om af te geven zal hij de goederen beschikbaar stellen in een afhaalpunt. Indien je niet tijdig gaat afhalen komen de goederen terug naar ons. We houden dan je bestelling maximaal 6 maanden na orderbevestiging op de kant voor afhaling in de winkel. Je krijgt van ons maximaal twee herinneringsmails. Indien je niet in die periode bent komen afhalen beschouwen we je order als “geleverd”.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Wijnen Appermont. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Wijnen Appermont te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Wijnen Appermont. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Modi Group BV, Wijnen Appermont, Olmenstraat 7, 3500 Hasselt,  info@wijnenappermont.be tel: 011-283434, met winkel in de Olmenstraat 7, 3500 Hasselt via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. De Klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website info@wijnenappermont.be . Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Wijnen Appermont heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Wijnen Appermont, Olmenstraat 7 3500 Hasselt, info@wijnenappermont.be  tel: 011-283434, ON: BE 0789.279.892
De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Wijnen Appermont zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, zonder beschadiging, ongeopend, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Wijnen Appermont alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Wijnen Appermont op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten zal Wijnen Appermont wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen effectief heeft teruggekregen, waarvan enkel bewijs door aftekening voor aanvaarding geldt. Verzending of persoonlijk terug brengen van de goederen gebeurt onder verantwoordelijkheid van de Klant. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Wijnen Appermont geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald. Wijnen Appermont betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
-de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Wijnen Appermont geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
-de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
-de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
-de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
-de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
-de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;
-overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
-producten die commerciële waarde hebben verloren door toedoen van de Klant of enig ander persoon of omstandigheid, met beschadiging in welke graad dan ook van en niet gelimiteerd tot inhoud, etiket, fles, capsule, dop,...

Hoe dan ook, deze herroeping zal echter enkel van kracht worden op voorwaarde dat de klant, binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed, via een schrijven, e-mail, of fax zijn verlangen kenbaar maakt aan Wijnen Appermont, Olmenstraat 7 te 3500 Hasselt, en op voorwaarde dat hij, binnen dezelfde termijn, de ongebruikte koopwaar terugstuurt in de originele en onbeschadigde verpakking, klaar voor verkoop. Artikels die niet in deze toestand zouden verkeren bij hun ontvangst door de Wijnen Appermont zullen ter beschikking blijven van de koper, die er de prijs van zal moeten betalen. Daarenboven is de klant niet gemachtigd een herroepingsrecht uit te oefenen ingeval van levering van goederen waarvan de verzegeling is verbroken. Ingeval van uitoefening van zijn herroepingsrecht, zal de klant de koopwaar met alle middelen en op zijn eigen risico en kosten terugzenden naar Wijnen Appermont. Verzendingen "port betaald door de bestemmeling" en "tegen rembours" zullen dus worden geweigerd. In het belang van de klant wordt aangeraden het bewijs van de terugzending door de post of de vervoerder te laten valideren. De artikels dienen te worden terugbezorgd op het adres hierboven vermeld samen met de leveringsdocumenten, en eventueel de factuur.

Artikel 8: Garantie
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten dienen de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Wijnen Appermont  en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Wijnen Appermont. De Klant moet onmiddellijk na ontvangst van de goederen een eerste controle uitvoeren. Deze onmiddellijke verificatieplicht heeft onder meer betrekking op (bij voorbeeld en niet gelimiteerd tot: hoeveelheid, conformiteit van de levering, zichtbare gebreken, etc. De Klant dient direct verifieerbare afwijkingen, op straffe van verval, binnen de 48 uur na levering schriftelijk (per post of via info@wijnenappermont.be) mee te delen aan Wijnen Appermont met verwijzing naar het correcte nummer van de leveringsnota en/of de Orderbevestiging. Het in gebruik nemen, verwerken, herverpakken, en/of doorverkopen van de door Wijnen Appermont geleverde producten wordt beschouwd als zijnde productkeuring en aanvaarding, geldt als definitieve levering van de desbetreffende producten, en bevrijdt Wijnen Appermont van haar verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op omruiling of vervanging. De commerciële en/of wettelijke garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, beschadiging van het product, inhoud, etiket, capsule, ... in welke vorm of graad dan ook, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst
De klantendienst van Wijnen Jos Appermont is bereikbaar op het telefoonnummer +32 11 28 34 34 via e-mail op info@wijnenappermont.be of per post op het volgende adres Olmenstraat 7 te 3500 Hasselt. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. Bij terechte klachten die op correcte wijze en binnen de gestelde tijd werden gemeld, zal Wijnen Appermont naar eigen keuze en inzicht: (1) de gebrekkige producten, vervangen, in zoverre dezelfde producten nog in voorraad zijn. Indien het gebrekkige product niet langer in voorraad is, kan Wijnen Appermont ervoor opteren de Klant een equivalent van het gebrekkige product te bezorgen (bv. een wijn van een recentere jaargang); of (2) terugname van het gebrekkige product, met creditering aan de Klant. De Klant erkent dat deze maatregelen elk afzonderlijk een volledige en adequate vergoeding inhouden van elke mogelijke schade ingevolge eventuele gebreken en aanvaardt dat de uitvoering van deze maatregelen niet kan worden beschouwd als een aanvaarding van aansprakelijkheid door Wijnen Jos Appermont.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Wijnen Appermont beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Wijnen Appermont zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy
De verantwoordelijke voor de verwerking, Wijnen Appermont respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden. U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Wijnen Appermont, Olmenstraat 7 3500 Hasselt, info@wijnenappermont.be , gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Wijnen Appermont, Olmenstraat 7 3500 Hasselt, info@wijnenappermont.be . Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Wijnen Jos Appermont heeft dus geen toegang tot uw paswoord. Wijnen Appermont houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@wijnenjosappermont.be

Artikel 12: Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Sommige delen van de website zullen niet of minder goed werken zonder het gebruik van cookies.

Cookies worden gebruikt voor navigatie, formulieren, bestellingen, inloggen, identificatie,....
-Noodzakelijke cookies: deze dienen om de website naar behoren te laten werken, in functie van o.a. het bestelproces
-Functionele cookies: zullen uw persoonlijke surfvoorkeuren onthouden zodat u sneller en aangenamer kan navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website, zonder telkens opnieuw bepaalde gegevens te moeten ingeven.
-Performantie cookies:Ook kunnen bepaalde informaties worden bijgehouden die het bezoek en gedrag op de site bijhouden, om het gebruik in kaart te brengen en te kunnen verbeteren indien nodig.
Third party cookies zijn cookies van onderdelen van de website, waaronder bv sociale media knoppen.

Indien u geen cookies wenst toe te laten zal uw surfervaringen minder vlot verlopen. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Wijnen Appermont om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Wijnen Appermont. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).